ЖҰМЫС БАҒЫТЫ-ОҚУ ПРОЦЕСІ

 

0-4 сыныптарда оқу пәндерін оқыту

Бастауыш білім негізгі жалпы білім алу үшін негіз болып табылады. Бастауыш білім беру процесінде баланың жеке басын жан-жақты психологиялық-медициналық-педагогикалық зерттеуі жүзеге асырылады. Бастауыш сынып оқушыларында оқу іс-әрекеті, өз бетімен жұмыс жасау  дағдылары қалыптасады. Жалпы және сөйлеуді дамыту, моториканың бұзылуын түзету, зияткерлік және эмоционалды-еріктік салалардағы ауытқулар, балалардың мінез-құлқы бойынша жұмыстар жүргізілуде. 0 және 1-сыныптарда балдық бағалар қойылмайды. Оқушылардың оқудағы ілгерілеуінің нәтижесі олардың өнімді қызметін талдау негізінде анықталады.

 

5-10 сыныптарда оқу пәндерін оқыту

Негізгі орта білім оқушылардың практикалық бағыты бар және олардың психофизикалық мүмкіндіктеріне сәйкес келетін арнайы бағдарламалар бойынша дайындық алуын қамтамасыз етеді. Әр түрлі еңбек түрлері бойынша дағдылар қалыптасады. Биылғы оқу жылында кәсіби-еңбек даярлығы тереңдетілген 10-сынып ұйымдастырылды. Білімді бақылаудың барлық түрлері, ЖАК бар оқушылар (ауызша, жазбаша, практикалық) дәстүрлі бес балдық шкала бойынша оқушылардың іс-әрекетін ынталандыру және ынталандыру құралы ретінде бағаланады. Әр тоқсанның соңында ЖАК бар оқушыларға аралық бағалар шығарылады: ал тоқсандық бағалардың нәтижелері бойынша – жылдық бағалар. «2» қорытынды бағасы сыныпта қайта оқу себебі болып табылмайды. Ақыл-ойы бұзылған оқушылар екінші жылы қалмайды.

 

ОАК-мен оқушыларды оқыту

Орташа ақыл-ой кемістігі бар оқушыларды оқыту орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылар үшін Үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жасалған үлгілік оқу жоспарына және жеке оқу бағдарламаларына сәйкес және сынып педагогы мен психологиялық-педагогикалық қолдап отыру мамандарының оқушыны кешенді психологиялық-педагогикалық зерделеуі негізінде жүзеге асырылады. Жеке оқу бағдарламасы жартыжылдыққа жасалады, Жеке оқу бағдарламасын іске асыру уақыты аяқталғаннан кейін әр оқушының жетістіктеріне талдау жасалады және келесі жартыжылдыққа Жеке оқу бағдарламасы жасалады. Мұғалім әр оқушының жеке мүмкіндіктерін және білім беру және жеке жетістіктерін бақылау нәтижелерін ескере отырып, оқытудың мазмұнын, әдістерін, формаларын, дидактикалық құралдарын өз бетінше таңдайды. Оқытудың мазмұны: өзі туралы түсініктерді; шаруашылық еңбек және тіршілікті қамтамасыз ету дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; қоршаған орта туралы қол жетімді идеялар және әлеуметтік және табиғи ортадағы бағдар; коммуникативті дағдылар; қол жетімді еңбек қызметі; практикалық бағыты бар және оқушылардың психофизикалық мүмкіндіктеріне сәйкес келетін жалпы білім беретін пәндер бойынша қол жетімді білім. ОАК бар оқушылардың жетістіктерін бағалау кезінде білім беру процесін дараландыру үшін негіз болып табылатын критериалды сипаттамалық бағалау қолданылады.

 

Еңбекке баулу және дене тәрбиесі

Еңбекке баулу жергілікті жағдайларға және психофизикалық дамудың, денсаулықтың, мүмкіндіктердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастырылады: ағаш және тігін ісі,темір ұстасы. Кәсіптік еңбекке баулу бойынша сабақтар үшін 4-сыныптан бастап оқушылар екі топқа бөлінеді. Ақыл-ойы бұзылған балаларды мектепте оқыту еңбекке баулу емтиханымен аяқталады. Білім алушылар белгіленген тәртіппен бітіру емтихандарынан босатылуы мүмкін. Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау бойынша сабақтар өткізу кезінде де сынып екі топқа бөлінеді. Түзету жұмысында адаптивті дене шынықтыру сабақтары үлкен рөл атқарады. Негізгі міндеттерді шешумен қатар – балалар денесінің денсаулығын нығайту және қатаю, дұрыс физикалық дамуды қамтамасыз ету, моторика мен дағдыларды үйрету – арнайы Мектептегі дене шынықтыру сабақтары физикалық дамудың кемшіліктері мен ақыл-ойы бұзылған оқушылардың моторикасының бұзылуын жеңу арқылы түзету міндеттерін шешеді.

 

Түзету жұмыстары

Психологиялық-педагогикалық қолдап отыру мұғалімдері мен мамандарының жұмысы командалық тәсілді қолдана отырып жүзеге асырылады, мектеп басшысы бекіткен жергілікті нормативтік актілермен реттеледі. Арнайы мектептің білім алушылары күннің бірінші және екінші жартысында үлгілік оқу жоспарының (түзету компоненті) тиісті бөлімінде бөлінген сағат шеңберінде психологиялық-педагогикалық қолдап отырумамандары өткізетін фронтальды, кіші топтық және жеке сабақтарда арнайы психологиялық-педагогикалық көмек алады. Ақыл – ой кемістігі бар (жеңіл және орташа ақыл – ой кемістігі бар) білім алушыларға арналған түзету цикліндегі сабақтар мынадай міндеттерді шешеді: – қозғалыс саласын (жалпы және ұсақ моториканы) жетілдіру; – эмоциялық саланы, қарым-қатынас дағдыларын, әлеуметтік қолайлы мінез-құлық, еңбексүйгіштік нормаларын дамыту; – танымдық қызметті дамыту; – оқу, алғашқы кәсіптік қызметті дамыту. Жеке және кіші топтық түзету сабақтарының ұзақтығы-20-25 минут. Кіші топтар сөйлеу және психофизикалық бұзылулардың біркелкілігін ескере отырып жинақталады. Емдік дене шынықтырумен айналысуға арналған топтар дәрігердің ұсынымдарын ескере отырып жинақталады. Түзету компонентінің пәндері бойынша жетістіктерді бағалау баллдарда қойылмайды, сипаттамалық сипатта болады.

 

Үйде жеке оқыту

Жеке жоспар бойынша үйде оқыту – бұл білім алушының үй жағдайында алатын білім беру нысаны, ал оқу процесінің өзі арнайы оқу бағдарламалары негізінде жасалған жеке жоспарлар бойынша жүзеге асырылады. Үйде оқитындар мектептің мамандарымен кеңеседі және сабақтан тыс уақыттағы іс-шараларға ішінара тартылады.